I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai: 

A Szolgáltató neve: Jombik Margit Erzsébet egyéni vállalkozó

Székhelye és postai címe: 2500 Esztergom, Hunyadi János utca 17.

Nyilvántartó hatóság: Tatabányai Bíróság, mint Cégbíróság

Nyilvántartási száma: 55441816

Adószáma: 54942785-1-31

E-mail címe: info@esemenykereso.hu

Honlapjának címe: esemenykereso.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-20-288-0498

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 2500 Esztergom, Hunyadi János utca 17., telefon:  +36-20-288-0498, email: info@esemenykereso.hu

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu Kft.

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Telefon: +36 1 789-2-789, Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., webhely: tarhely.eu

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az Eseménykereső.hu portálra regisztráló természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó) között események és program lehetőségek közzétételére vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Program szervezője, mint Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 2. A Szolgáltató online internetes portált (a továbbiakban: Portál) üzemeltet elsősorban élőben megtartott, élőben közvetített vagy rögzített színházi-, zenei-, sport-, fesztivál-, workshop- és egyéb események, valamint turistáknak szánt egyéni vagy csoportos programlehetőségek (a továbbiakban: Program) meghirdetésére.
 3. A Szolgáltató a Program szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a programok meghirdetésének lehetőségét biztosítja a Felhasználó számára. A Portálon közzétett információk valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Program a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Program szervezőjének (a továbbiakban: Programszervező) kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a közzétett esemény, a Programon fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.
 4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles. A Programszervező által szervezett előadásokra, kulturális-művészeti produkciókra érvényes belépőjegyeket a Szolgáltató nem értékesít. A Felhasználó meghirdetheti fizetős programjait a Portálon, azonban a jegyek értékesítését egyéb szolgáltatónál tudja lebonyolítani. A jegyek vásárlására vonatkozó információkat közzéteheti a Portálon, az esemény leírásában beszúrhatja a jegyértékesítő portál linkjét.
 5. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy regisztrálhat. A Felhasználó a „Regisztrálok” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Felhasználó által megadott, elektronikusan elmentett felhasználói adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felhasználó által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató szerverén őrzött adatok, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 
 7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 8. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások esemenykereso.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás szükséges.

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy az események, program lehetőségek meghirdetése előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében publikáljanak a portálon (a jogszabály szóhasználatával: „kössenek szerződést”)!
 • a.) A Program leírását és a rá vonatkozó fontos információkat a Felhasználó a Program adatlapján tudja közzétenni. Az adatlapon teljes körű tájékoztatást köteles nyújtani az eseményről és annak áráról, bruttó formában (tartalmaznia kell az ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban.
 • b) A Szolgáltató neve az I. pontban található.
 • c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Programszervező neve és postai címe az esemény, illetve Program leírásánál megtalálható. A regisztrálását követően a Felhasználó saját Szervezői Profilt hoz létre a Portálon, ahol megadja elérhetőségeit.
 • d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A felhasználó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
 • e) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum IV. pontja tartalmazza.
 • f) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 • g) A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Felhasználók rendelkezésére a +36-20-288-0498 telefonszámon, illetve az info@esemenykereo.hu e-mail címen.
 • h) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
 • i) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 • j) A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés határozatlan időre jön létre.
 • k) A portál használata során a Felhasználónak ellenérték megfizetési kötelezettségei nem keletkeznek.
 • l) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Felhasználó nem nyújt.
 • m) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 • n) Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/. 
 • o) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefon: 06-34-513-010, Fax: 06-34-316-259, Email: bekeltetes@kemkik.hu, web: www.kemkik.hu, https://www.kembekeltetes.hu/. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

III. A Felhasználó adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Portállal vagy a hirdetésekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 2. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű publikálással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 3. A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Portálon. A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.
 4. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó beleegyezése nélkül harmadik fél részére nem adja ki, a jelenleg hatályban lévő adatkezelési szabályoknak megfelelően jár el. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy a Programszervező maga is közzétett a Programra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót. 
 5. A regisztráció során jelszó megadásával a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes publikálás során. A regisztrációt a Felhasználó, az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató által kiküldött levélben szereplő linkre kattintva erősítheti meg.
 6. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

IV. Elállási és felmondási jog

 1. A regisztráció a „Fizetés” vagy a „Regisztrálok” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.
 2. A regisztrált Felhasználó e-mail-ben kérheti regisztrációjának törlését, az info@esemenykereso.hu e-mail címre írva. A Szolgáltató az e-mail elolvasását követő 30 naptári napon belül törli a Felhasználó regisztrációját.
 3. Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

 

V. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Portál folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Programszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Programokhoz kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Programszervező maga rögzített a Portálon, vagy azokért az információkért, amelyeket Programszervezőtől kapott, azonban Portálon való rögzítését a Szolgáltató munkatársa végezte el.
 4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Programszervező, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

VI. A Programra vonatkozó szabályok

 1. A Program a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Programszervező kötelezettsége. A Programszervező nevét és más azonosítási adatait a Szervezői Profil tartalmazza. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a meghirdetett Program megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók stb. előadásának, illetve részvételének minősége, a Program lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Programon való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Program szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Program, illetve a Programszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Programszervező és a résztvevő közötti esetleges jogvitának, amely a Program minőségének elégtelensége vagy a Program elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Program, illetve a Program helyszínéül szolgáló intézmény házirendje vagy pályarendszabálya előadásonként és Programonként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Programszervező jogosult megállapítani, így a Felhasználó a Programszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni.
 2. A Programot mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Programszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Program biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Program még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.
 3. A Programról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Program látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Program látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Programszervező, sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 4. A részvételi feltételeket, a Program, illetve a Program helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét vagy pályarendszabályát, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Programszervező a Program biztonságos lebonyolítása, illetve a Programon tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 5. A Programok többségében a Programszervező fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Programban történt indokolt változtatásra.
 6. Szabad téren megrendezett Program esetében a Programszervezőnek lehetősége van tartalék Programnapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Programszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Programot az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Felhasználókat az esemenykereso.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Programszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Program esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Programot, amennyiben a Program több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Program kezdése a Program tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Programszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Programokra vonatkozóan. Egyes szabadtéri előadásokon esőhelyszínt is megadhatnak.
 7. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály, vagy a Programszervezőnek a járvánnyal kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Program lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Felhasználókat, mihelyt az erre vonatkozó információt a Programszervezőtől megkapta. Az akadály megszűnése után a Programszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt Programot, ha ezt a lemondással érintett Programok száma, az akadály jellege és az érintett Felhasználók száma, valamint a Programszervező rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik. Program-elmaradás esetén a Felhasználók kártalanításáról a Programszervező dönt, és biztosítja a kártalanítás fedezetét. A Szolgáltató a belépőjegy vételárának visszafizetésére nem köteles.

 

VII. Egyes sportrendezvényekre vonatkozó speciális szabályok

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás csak egyik előfeltétele a sportrendezvényeken való részvételnek. Ezen túlmenően a Felhasználó köteles az adott sportrendezvénnyel kapcsolatosan a helyszínen vagy az Interneten közzétett, vagy egyéb módon meghirdetett pályarendszabályokat betartani. 
 2. A Szervező dönthet úgy, hogy az egyes szektorokba csak bizonyos szurkolói kártya tulajdonosa vásárolhat Belépőjegyet, illetve a Szervező joga eldönteni, hogy az egyes szektorokba előír-e klubkártya kötelezőséget vagy bármilyen más megszorítást (pl. klubkártya megadása kötelező, hazai klubkártya megadása kötelező, vendég klubkártya megadása kötelező, MLSZ Futballkártya megadása kötelező, vásárlási kód megadása kötelező stb.) 

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által megkívánt speciális intézkedések a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan

 1. A jegyek tulajdonosai nem léphetnek be a stadionba, ha magukon a COVID-19 megbetegedés bármely tünetét észlelik. 
 2. A jegyek tulajdonosai nem léphetnek be a stadionba, ha a mérkőzés napját megelőző 14 napon belül a COVID-19 tesztjük pozitív lett, vagy ebben az időszakban kapcsolatba kerültek bárkivel, akinek a COVID-19 tesztje pozitív volt. 
 3. A jegy tulajdonosainak – a rendező által megkívánt módon – meg kell erősíteniük, hogy tisztában vannak a COVID-19 járványhelyzet kapcsán fennálló kockázatokkal. 
 4. A stadionba való belépéskor – amennyiben a szervezők ezt megkívánják – a jegyek tulajdonosai kötelesek magukat testhőmérséklet-ellenőrzésnek alávetni. 
 5. A jegyek tulajdonosai kötelesek a stadionon belül orrukat és a szájukat folyamatosan eltakaró maszkot viselni.  
 6. A jegyek tulajdonosai kötelesek betartani a társadalmi távolságtartás szabályait a stadionban, beleértve a többi nézőt és a helyszínen dolgozókat is. 
 7. A jegyek tulajdonosai kötelesek a számukra kijelölt ülőhelyen tartózkodni, amely biztosítja a társadalmi távolságtartás szabályainak betartását. 
 8. A stadionban a jegyek tulajdonosai kötelesek betartani a szervezők utasításait, a távolságtartást segítő jelzéseket, és csak a jegyüknek megfelelő helyet foglalhatják el. 
 9. Javasoljuk, hogy:

– Rendszeresen fertőtlenítse a kezét a stadionban megtalálható kézfertőtlenítőkkel;

– kerülje a tömörülést és a csoportos összejöveteleket;

– használja a kormány által kifejlesztett mobil-alkalmazásokat (pl. VírusRadar); 

– használja az érintés nélküli fizetési módokat készpénz helyett. 

 

VIII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 3. A Felhasználó által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

IX. A panaszkezelés módja

 1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Felhasználónak megküldi, elsősorban a Felhasználó által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, Felhasználóvédelmi referens stb.).

 

X. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

 

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 „Címzett: Eseménykereső.hu

2500 Esztergom, Hunyadi János utca 17.

info@esemenykereso.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Felhasználónév:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

 1. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Eseménykereső.hu, székhely: 2500 Esztergom, Hunyadi János utca 17., telefon: +36-20-288-0498, email: info@esemenykereso.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 1. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Esztergom, 2020. december 28.